Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

www.outlet.elmarco.pl

 

Spis treści Regulaminu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 4. Usługi
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 6. Dostawa
 7. Ceny i metody płatności
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 9. Postępowanie reklamacyjne
 10. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 11. Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.outlet.elmarco.pl przez Elmarco Technika Świetlna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 80-299 Gdańsk, ul. Letniskowa 14A (dane rejestrowe)
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 4. adres poczty elektronicznej: sklep@elmarco.pl ;
 5. telefonicznie pod numerem tel: 58 552 84 29;
 6. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.outlet.elmarco.pl
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.outlet.elmarco.pl , w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Rejestracja – czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca - Prowadzącym sklep internetowy Outlet.elmarco.pl jest Elmarco Technika Świetlna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ( zwana dalej Elmarco ) Siedziba: 80-299 Gdańsk, ul. Letniskowa 14A , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod numerem 0000562380, NIP: 5842261376;
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów. Produkty dostępne w sklepie są produktami outletowymi, wyprzedażowymi lub z nadwyżek magazynowych. Mogą posiadać niewielkie rysy, przebarwienia lub inne wady wizualne nie wpływające na prawidłowe działanie danego egzemplarza lampy. Towar wyprzedażowy lub z nadwyżek magazynowych, który posiada odpowiedni opis związany posiadanymi wadami, nie podlega reklamacji.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. komputer z dostępem do Internetu,
 3. dostęp do poczty elektronicznej,
 4. przeglądarka internetowa,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 7. Klient w szczególności zobowiązany jest do:.
 8. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 9. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 10. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 11. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 12. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 13. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Usługi
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 

 1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
 3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
 4. świadczeniu usługi Newsletter,
 5. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
 6. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

 

 1. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 1. Umowa:
 2. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
 3. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,
 4. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 5. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
 6. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
 7. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 8. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 9. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 10. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 11. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 12. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 13. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 14. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 15. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 16. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 17. Sprzedawca korzysta z zewnętrznego systemu wystawiania opinii na temat przeprowadzonych transakcji. Dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie zostaną przekazane dane osobowe (numer zamówienia, data transakcji, adresu email, imię i nazwisko, numer klienta i dane zakupionego produktu) dostawcy usług. W takim wypadku po zrealizowaniu transakcji Klient otrzyma emailem link, którego kliknięcie przekieruje go na stronę internetową umożliwiającą wystawienie opinii. Postanowienia ust. 7 – 12 znajdują odpowiednie zastosowanie.
 18. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bez skutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 19. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 20. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 21. Klient, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu oświadcza, iż wszelkie każdorazowo podawane przez niego dane w związku z realizacją jakichkolwiek Usług przez Sklep Internetowy są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość tych danych.
 22. Klientowi nie wolno udostępniać swojego Konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim do tego nieupoważnionym oraz powinien zachować w tajemnicy swój login i hasło.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

 7. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
 8. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
 9. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
 10. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 11. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 12. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 13. opisu przedmiotu Zamówienia,
 14. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 15. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 16. wybranej metody i terminu płatności,
 17. wybranego sposobu dostawy,
 18. czasu dostawy,
 19. danych kontaktowych Klienta,
 20. danych do faktury.
 21. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem sklepu oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy. Kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam” Klient akceptuje treść Polityki Prywatności oraz Regulamin sklepu wraz z pouczeniem dotyczącym prawa odstąpienia od umowy.
 22. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i z tą chwilą zostaje zawarta umowa.
 23. Klienci składający Zamówienia w Sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
 24. w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy wskazać nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
 25. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
 26. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 27. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru

formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. opisu przedmiotu Zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 4. wybranej metody i terminu płatności,
 5. wybranego sposobu dostawy,
 6. czasu dostawy,
 7. danych kontaktowych Klienta,
 8. danych do faktury,
 9. regulaminu,
 10. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury VAT lub paragonu.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Dostawa
 2. 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana poprzez spedytora na adres dostawy podany przez klienta. Klient otrzyma wiadomość, gdy towar opuści magazyn.
 3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki, poza kosztami dostawy
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 3. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 4. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia). W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z punktem VIII regulaminu, zwrot płatności dokonany zostanie przelewem bankowym. W tym celu, potrzebujemy informacji o Państwa koncie bankowym, które można bezpiecznie i łatwo podać przesyłając email na adres sklep@elmarco.pl;
 5. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia). 
 6. płatność kartą płatniczą ( w tym przypadku operatorem płatności jest BlueMedia S.A.). Obsługiwane karty to:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard 
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Informujemy, że osoby będące konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:
 2. objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz;
 3. objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
 4. objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
 5. dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Elmarco Technika Świetlna Spółka z ograniczoną Sp. k. mieszczącą się pod adresem 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7, e-mail: sklep@elmarco.pl, tel. 58 552 84 29 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe; konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.elmarco.pl/outlet . Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca koszty zakupionego produktu ( wraz z kosztem transportu do klienta, koszt odesłana towaru ponosi klient ) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził na inne rozwiązanie lub jeżeli płatność została dokonana za pobraniem. W przypadku, gdy płatność była dokonana za pobraniem zwrot środków nastąpi przelewem na konto bankowe podane w oświadczeniu o odstąpieniu.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie wraz z dowodem zakupu (paragon), a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towar można zwrócić na dwa sposoby:
 10. wysyłając towar na swój koszt na adres Elmarco Technika Świetlna Spółka z ograniczoną Sp. K. mieszczącej się pod adresem 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 12. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 13. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 15. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 18. umowy zawartej na aukcji publicznej.
 19. Postępowanie reklamacyjne
 20. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 21. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Elmarco Technika Świetlna Spółka z ograniczoną Sp. K. ul. Krzemowa 7 81-577 Gdynia. Reklamacja może również zostać wniesiona poprzez przesłanie jej za pomocą poczty elektronicznej sklep@elmarco.pl .
 22. Klient zobowiązany jest do zapakowania Towaru i jego odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu, mając na uwadze szczególnie podatny na urazy mechaniczne charakter Towaru.
 23. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyraził zgody na taki sposób porozumiewania się.
 24. Uwzględniając żądanie Klienta w postaci naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca na własny koszt w terminie 14 dni przesyła na podany w formularzu zwrotu adres naprawiony lub nowy Towar.
 25. W przypadku uznania za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następstwie stwierdzenia wad Towaru lub uwzględnienia żądania obniżenia ceny zwrot uiszczonej ceny lub jej części następuje na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni.
 26. W przypadku braków w reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
 27. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na sprzedane Towary na okres 2 lat od daty dostarczenia Towaru.
 28. W przypadku określenia żywotności lamp podane są średnie wartości. Zapis nie stanowi gwarancji żywotności.
 29. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru wynikłe z:
 30. 1. niewłaściwej instalacji (np. niezgodność dopuszczalnej wartości napięcia)
 31. 2. niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem Towaru lub z instrukcją obsługi zastosowania lub używania Towaru (np. używanie produktów bez odpowiedniego oznakowania w środowisku o wysokim zasoleniu powietrza lub stosowania produktów bez odpowiedniej klasy ochrony IP44 i powyżej, w miejscach o stałej ponadprzeciętnej wysokiej wilgotności; użycie niewłaściwych środków czyszczących, bądź produktów o ostrych kantach);
 32. 3. normalnego zużycia Towaru;
 33. 4. nieuprawnionej modyfikacji Towaru.
 34. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad wynikłych z przyczyn określonych w ust. 8 powyżej stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ponosi koszt zwrotnego przesłania Towaru, jak również kosztu transportu Towaru do Sprzedawcy.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 6. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl